Regulamin

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z usług oferowanych na stronie www.ndieta.pl oraz zasady współpracy online
  z firmą Ndieta Natalia Heinrich.
 2. Warunkiem korzystania z usług online oferowanych przez Ndieta Natalia Heinrich oraz strony www.ndieta.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 3. Właścicielem strony www.ndieta.pl i Usługodawcą jest firma Ndieta Natalia Heinrich, NIP: 6762539309. Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa co do zawartości strony www.ndieta.pl
 4. Osoba korzystająca z usług firmy Ndieta Natalia Heinrich określana jest
  w niniejszym regulaminie Usługobiorcą (klientem).
 5. Usługobiorcą (klientem) może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która po zaakceptowaniu regulaminu i po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uzyskuje możliwość zamówienia usług oferowanych przez firmę Ndieta Natalia Heinrich.
 6. Usługobiorca korzystający z usług firmy Ndieta Natalia Heinrich zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez firmę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia przy poszanowaniu praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Dane, które będą zbierane za pośrednictwem strony internetowej w formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym oraz w ankiecie i innych kwestionariuszach przesłanych drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi
  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania zamówionej usługi oraz do kontaktu
  z Usługobiorcą, który je udostępnił. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

II USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ

 1. Przedmiotem działalności firmy Ndieta Natalia Heinirch jest oferowanie płatnych usług specjalistycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego/dietetycznego.
 2. W ofercie firmy Ndieta Natalia Heinrich znajdują się usługi dla osób fizycznych. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ndieta.pl. Szczegółowa oferta oraz cennik znajdują się w zakładkach strony: OFERTA i CENNIK.
 3. Porady i usługi świadczone osobom fizycznym wysyłane są na adres mailowy wpisany przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania zamówienia, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania zamówienia, jak również dokona zwrotu opłaty, jeśli takowa zostanie wcześniej dokonana.
 6. Usługobiorca może dokonać zmian w swoim zamówieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail, aż do momentu realizacji usługi. Powinien w takiej sytuacji wziąć pod uwagę ewentualną zmianę ceny (wg cennika) oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

III WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Za pośrednictwem formularza na stronie www.ndieta.pl usługobiorca może złożyć zamówienie.
 2. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych Usługodawca skontaktuje się
  z klientem i przekaże dalsze wskazówki dotyczące współpracy.
 3. Po przesłaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz otrzymaniu danych do przelewu bankowego, Usługobiorca zobowiązany jest uiścić ustaloną kwotę w terminie do 5 dni, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do realizacji zamówionej usługi w terminie 7-10 dni od daty zaksięgowania przelewu lub później w sytuacjach wyjątkowych o czym Usługobiorca będzie poinformowany.
 5. Usługobiorca podczas wywiadu żywieniowego zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego na podstawie otrzymanych od klienta informacji zawartych w ankiecie żywieniowej oraz na podstawie wyników badań klienta. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety tzn. niezgodnego
  z zaleceniami przekazanymi przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca jest świadomy, że dostarczone przez firmę Ndieta Natalia Heinrich zalecenia oraz plany żywieniowe NIE SĄ jednoznaczne
  z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.
 8. W przypadku wyboru przez klienta pakietu z konsultacjami, ma on zagwarantowane 2 konsultacje mailowe/telefoniczne w pakiecie. Po dwóch i po czterech tygodniach od rozpoczęcia diety. Za dzień rozpoczęcia diety przyjmuje się 2 kolejne dni od dnia przesłania planu żywieniowego przez Usługodawcę.
 9. Terminy konsultacji mogą ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu
  z Usługodawcą, jednak nie później niż na 2 dni przed zaplanowanym terminem konsultacji. Niewykorzystane w pakiecie miesięcznym konsultacje przepadają.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do przesyłania drogą mailową cotygodniowego sprawozdania w postaci dziennika pomiarów przez cały okres trwania współpracy, a zwłaszcza przed zaplanowanymi konsultacjami.
 11. Szczegółowe zasady współpracy przekazywane są Usługobiorcy wraz
  z przekazaniem planu żywieniowego.
 12. Zabrania się publikowania lub udostępniania jakichkolwiek materiałów należących do firmy Ndieta Natalia Heinrich osobom trzecim w sposób naruszający Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV PŁATNOŚCI

 1. Cennik usług oferowanych przez firmę Ndieta Natalia Heinrich dostępny jest na stronie www.ndieta.pl w zakładce CENNIK.
 2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie Usługodawcy.
 4. Dane do przelewu za wybraną usługę podawane są każdorazowo drogą mailową po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do wykonania zamówienia.

 

V REKLAMACJE

 1. W razie problemów technicznych, takich jak uszkodzenie plików, niedostarczenie materiałów z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od firmy Ndieta Natalia Heinrich (awaria poczty, serwera itp.), należy skontaktować się z firmą poprzez kanały dostępne w zakładce KONTAKT.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: kontakt@ndieta.pl wyłącznie w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia. Będą one rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 dni.
 3. Obie strony zobowiązują się w miarę możliwości rozwiązywać wszelkie spory polubownie.

VI INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały pochodzące z Ndieta Natalia Heinrich, mogą być wykorzystane jedynie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego.
 2. Firma Ndieta Natalia Heinrich zastrzega sobie prawo do wyciągania konsekwencji prawnych wobec Usługobiorców łamiących prawa autorskie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy Ndieta Natalia Heinrich.
 3. Firma Ndieta Natalia Heinrich zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw szczególnych.